VELJAVNI PREDPISI

 

Naslov:

Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot)
Ur.l. RS, št. 20/98 (25/98 popr.)

Spremembe:

Ur.l. RS, št. 23/99, 110/02, 14/03-UPB1, 51/04, 98/04-UPB2, 46/06 Odl.US: U-I-218/04-31, 126/07, 86/09 in 78/11

Naslov - ang.:

Consumer Protection Act

Datum sprejema:

26.02.1998

Datum objave:

13.03.1998

Datum začetka veljavnosti:

28.03.1998


 

Neuradno prečiščeno besedilo

 

 

 

 


 

Podrejeni predpisi

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu potrošnikov (Ur.l. RS, št. 78/11) (ZVPot-E)

Sprejem

23.09.2011

Objava

05.10.2011

Začetek veljavnosti

20.10.2011

Začetek uporabe

20.12.2011

 

Pravilnik o blagu, za katerega se izda garancija za brezhibno delovanje

Ur.l. RS, št. 73/03

Ne velja od: 20.10.2011

Preneha veljati, vendar se uporablja do uveljavitve pravilnika 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-E).

Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o blagu, za katerega se izda garancija za brezhibno delovanje

Ur.l. RS, št. 92/03

Ne velja od: 20.10.2011

Preneha veljati, vendar se uporablja do uveljavitve pravilnika 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-E).

Pravilnik o načinu in pogojih za vpis potrošniških organizacij v register
Ur.l. RS, št. 46/98

Ne velja od: 20.10.2011

Preneha veljati.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu in pogojih za vpis potrošniških organizacij v register
Ur.l. RS, št. 97/03

Ne velja od: 20.10.2011

Preneha veljati.

Uredba o izvajanju javne službe na področju izdajanja revije s področja varstva potrošnikov

Ur.l. RS, št. 93/02

Ne velja od: 20.10.2011

Preneha veljati, se uporablja do 31. decembra 2012.

Uredba o koncesiji za opravljanje javne službe svetovanja potrošnikom
Ur.l. RS, št. 103/06

Ne velja od: 20.10.2011

Preneha veljati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Zakonodaja EU povezana s predpisom

1.    Direktiva Sveta 85/374/EGS z dne 25. julija 1985 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z odgovornostjo za proizvode z napako (UL L št. 210 z dne 7. 8. 1985, str. 29), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 1999/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. maja 1999 o spremembi Direktive Sveta 85/374/EGS o prilagajanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z odgovornostjo za proizvode z napako (UL L št. 141 z dne 4. 6. 1999, str. 20);

2.    Direktiva Sveta 85/577/EGS z dne 20. decembra 1985 za varstvo potrošnika v primeru pogodb, sklenjenih zunaj poslovnih prostorov (UL L št. 372 z dne 31. 12. 1985, str. 31);

3.    Direktiva Sveta 90/314/EGS z dne 13. junija 1990 o paketnem potovanju, organiziranih počitnicah in izletih (UL L št. 158 z dne 23. 6. 1990, str. 59);

4.    Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah (UL L št. 95 z dne 21. 4. 1993, str. 29);

5.    Direktiva 94/19/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 1994 o sistemih zajamčenih vlog (UL L št. 135 z dne 31. 5. 1994, str. 5)

6.    Direktiva 97/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. marca 1997 o odškodninskih shemah za vlagatelje (UL L št. 84 z dne 26. 3. 1997, str. 22);

7.    Direktiva 97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 1997 o varstvu potrošnikov glede sklepanja pogodb pri prodaji na daljavo (UL L št. 144 z dne 4. 6. 1997, str. 19), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2007/64/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o plačilnih storitvah na notranjem trgu in o spremembah direktiv 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES in 2006/48/ES ter o razveljavitvi Direktive 97/5/ES (UL L št. 319, z dne 5. 12. 2007, str. 1);

8.    Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 97/55/ES z dne 6. oktobra 1997 o spremembi Direktive 84/450/EGS o zavajajočem oglaševanju, tako da vključuje primerjalno oglaševanje (UL L št. 290 z dne 23. 10. 1997, str. 18);

9.    Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 98/6/ES z dne 16. februarja 1998 o varstvu potrošnikov pri označevanju cen potrošnikom ponujenih proizvodov (UL L št. 80 z dne 18. 3. 1998, str. 27);

10.  Direktiva 98/27/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 1998 o opustitvenih tožbah zaradi varstva interesov potrošnikov (UL L št. 166 z dne 11. 6. 1998, str. 51), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/29/ES z dne 11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu ter o spremembi Direktive Sveta 84/450/EGS, direktiv Evropskega parlamenta in Sveta 97/7/ES, 98/27/ES in 2002/65/ES ter Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 149 z dne 11. 6. 2005, str. 22);

11.  Direktiva 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 1999 o nekaterih vidikih prodaje potrošniškega blaga in z njim povezanih garancij (UL L št. 171 z dne 7. 7. 1999, str. 12),

12.  Direktiva 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (UL L št. 178 z dne 17. 7. 2000, str. 1);

13.  Direktiva 2002/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. septembra 2002 o trženju finančnih storitev potrošnikom na daljavo in o spremembi Direktive Sveta 90/619/EGS ter direktiv 97/7/ES in 98/27/ES (UL L št. 271 z dne 9. 10. 2002, str. 16), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2007/64/ES.

14.  Direktiva 2008/122/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. januarja 2009 o varstvu potrošnikov v zvezi z nekaterimi vidiki pogodb časovnega zakupa, dolgoročnih počitniških proizvodov, nadaljnje prodaje in zamenjave  (Uradni list L 033 , 03.02.2009 str. 0010 – 0030)


 

Naslov:

Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov

Ur.l. RS, št. 118/05

Naslov - ang.:

Decree implementing the Regulation (EC) of the European Parliament and of the Council on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws

Datum sprejema:

14.12.2005

Datum objave:

27.12.2005

Datum začetka veljavnosti:

28.12.2005


 

Zakonodaja EU povezana s predpisom

32004R2006

Uredba (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. oktobra 2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov (Uredba o sodelovanju na področju varstva potrošnikov)